Cloud

Cách chia động từ cloud rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cloud ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLOUD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cloud clouding clouded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cloud cloud clouds cloud cloud cloud
Hiện tại tiếp diễn am clouding are clouding is clouding are clouding are clouding are clouding
Quá khứ đơn clouded clouded clouded clouded clouded clouded
Quá khứ tiếp diễn was clouding were clouding was clouding were clouding were clouding were clouding
Hiện tại hoàn thành have clouded have clouded has clouded have clouded have clouded have clouded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clouding have been clouding has been clouding have been clouding have been clouding have been clouding
Quá khứ hoàn thành had clouded had clouded had clouded had clouded had clouded had clouded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clouding had been clouding had been clouding had been clouding had been clouding had been clouding
Tương Lai will cloud will cloud will cloud will cloud will cloud will cloud
TL Tiếp Diễn will be clouding will be clouding will be clouding will be clouding will be clouding will be clouding
Tương Lai hoàn thành will have clouded will have clouded will have clouded will have clouded will have clouded will have clouded
TL HT Tiếp Diễn will have been clouding will have been clouding will have been clouding will have been clouding will have been clouding will have been clouding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cloud would cloud would cloud would cloud would cloud would cloud
Conditional Perfect would have clouded would have clouded would have clouded would have clouded would have clouded would have clouded
Conditional Present Progressive would be clouding would be clouding would be clouding would be clouding would be clouding would be clouding
Conditional Perfect Progressive would have been clouding would have been clouding would have been clouding would have been clouding would have been clouding would have been clouding
Present Subjunctive cloud cloud cloud cloud cloud cloud
Past Subjunctive clouded clouded clouded clouded clouded clouded
Past Perfect Subjunctive had clouded had clouded had clouded had clouded had clouded had clouded
Imperative cloud Let′s cloud cloud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button