Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Issue

Cách chia động từ issue rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ issue ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ISSUE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to issue issuing issued
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn issue issue issues issue issue issue
Hiện tại tiếp diễn am issuing are issuing is issuing are issuing are issuing are issuing
Quá khứ đơn issued issued issued issued issued issued
Quá khứ tiếp diễn was issuing were issuing was issuing were issuing were issuing were issuing
Hiện tại hoàn thành have issued have issued has issued have issued have issued have issued
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been issuing have been issuing has been issuing have been issuing have been issuing have been issuing
Quá khứ hoàn thành had issued had issued had issued had issued had issued had issued
QK hoàn thành Tiếp diễn had been issuing had been issuing had been issuing had been issuing had been issuing had been issuing
Tương Lai will issue will issue will issue will issue will issue will issue
TL Tiếp Diễn will be issuing will be issuing will be issuing will be issuing will be issuing will be issuing
Tương Lai hoàn thành will have issued will have issued will have issued will have issued will have issued will have issued
TL HT Tiếp Diễn will have been issuing will have been issuing will have been issuing will have been issuing will have been issuing will have been issuing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would issue would issue would issue would issue would issue would issue
Conditional Perfect would have issued would have issued would have issued would have issued would have issued would have issued
Conditional Present Progressive would be issuing would be issuing would be issuing would be issuing would be issuing would be issuing
Conditional Perfect Progressive would have been issuing would have been issuing would have been issuing would have been issuing would have been issuing would have been issuing
Present Subjunctive issue issue issue issue issue issue
Past Subjunctive issued issued issued issued issued issued
Past Perfect Subjunctive had issued had issued had issued had issued had issued had issued
Imperative issue Let′s issue issue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button