License

Cách chia động từ license rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ license ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LICENSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to license licensing licensed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn license license licenses license license license
Hiện tại tiếp diễn am licensing are licensing is licensing are licensing are licensing are licensing
Quá khứ đơn licensed licensed licensed licensed licensed licensed
Quá khứ tiếp diễn was licensing were licensing was licensing were licensing were licensing were licensing
Hiện tại hoàn thành have licensed have licensed has licensed have licensed have licensed have licensed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been licensing have been licensing has been licensing have been licensing have been licensing have been licensing
Quá khứ hoàn thành had licensed had licensed had licensed had licensed had licensed had licensed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been licensing had been licensing had been licensing had been licensing had been licensing had been licensing
Tương Lai will license will license will license will license will license will license
TL Tiếp Diễn will be licensing will be licensing will be licensing will be licensing will be licensing will be licensing
Tương Lai hoàn thành will have licensed will have licensed will have licensed will have licensed will have licensed will have licensed
TL HT Tiếp Diễn will have been licensing will have been licensing will have been licensing will have been licensing will have been licensing will have been licensing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would license would license would license would license would license would license
Conditional Perfect would have licensed would have licensed would have licensed would have licensed would have licensed would have licensed
Conditional Present Progressive would be licensing would be licensing would be licensing would be licensing would be licensing would be licensing
Conditional Perfect Progressive would have been licensing would have been licensing would have been licensing would have been licensing would have been licensing would have been licensing
Present Subjunctive license license license license license license
Past Subjunctive licensed licensed licensed licensed licensed licensed
Past Perfect Subjunctive had licensed had licensed had licensed had licensed had licensed had licensed
Imperative license Let′s license license

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating agencies.

Nên đọc
teens first dates
Back to top button