Mystify

Cách chia động từ mystify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mystify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MYSTIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mystify mystifying mystified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mystify mystify mystifies mystify mystify mystify
Hiện tại tiếp diễn am mystifying are mystifying is mystifying are mystifying are mystifying are mystifying
Quá khứ đơn mystified mystified mystified mystified mystified mystified
Quá khứ tiếp diễn was mystifying were mystifying was mystifying were mystifying were mystifying were mystifying
Hiện tại hoàn thành have mystified have mystified has mystified have mystified have mystified have mystified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mystifying have been mystifying has been mystifying have been mystifying have been mystifying have been mystifying
Quá khứ hoàn thành had mystified had mystified had mystified had mystified had mystified had mystified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mystifying had been mystifying had been mystifying had been mystifying had been mystifying had been mystifying
Tương Lai will mystify will mystify will mystify will mystify will mystify will mystify
TL Tiếp Diễn will be mystifying will be mystifying will be mystifying will be mystifying will be mystifying will be mystifying
Tương Lai hoàn thành will have mystified will have mystified will have mystified will have mystified will have mystified will have mystified
TL HT Tiếp Diễn will have been mystifying will have been mystifying will have been mystifying will have been mystifying will have been mystifying will have been mystifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mystify would mystify would mystify would mystify would mystify would mystify
Conditional Perfect would have mystified would have mystified would have mystified would have mystified would have mystified would have mystified
Conditional Present Progressive would be mystifying would be mystifying would be mystifying would be mystifying would be mystifying would be mystifying
Conditional Perfect Progressive would have been mystifying would have been mystifying would have been mystifying would have been mystifying would have been mystifying would have been mystifying
Present Subjunctive mystify mystify mystify mystify mystify mystify
Past Subjunctive mystified mystified mystified mystified mystified mystified
Past Perfect Subjunctive had mystified had mystified had mystified had mystified had mystified had mystified
Imperative mystify Let′s mystify mystify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button