Underscore

Cách chia động từ underscore rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ underscore ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNDERSCORE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to underscore underscoring underscored
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn underscore underscore underscores underscore underscore underscore
Hiện tại tiếp diễn am underscoring are underscoring is underscoring are underscoring are underscoring are underscoring
Quá khứ đơn underscored underscored underscored underscored underscored underscored
Quá khứ tiếp diễn was underscoring were underscoring was underscoring were underscoring were underscoring were underscoring
Hiện tại hoàn thành have underscored have underscored has underscored have underscored have underscored have underscored
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been underscoring have been underscoring has been underscoring have been underscoring have been underscoring have been underscoring
Quá khứ hoàn thành had underscored had underscored had underscored had underscored had underscored had underscored
QK hoàn thành Tiếp diễn had been underscoring had been underscoring had been underscoring had been underscoring had been underscoring had been underscoring
Tương Lai will underscore will underscore will underscore will underscore will underscore will underscore
TL Tiếp Diễn will be underscoring will be underscoring will be underscoring will be underscoring will be underscoring will be underscoring
Tương Lai hoàn thành will have underscored will have underscored will have underscored will have underscored will have underscored will have underscored
TL HT Tiếp Diễn will have been underscoring will have been underscoring will have been underscoring will have been underscoring will have been underscoring will have been underscoring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would underscore would underscore would underscore would underscore would underscore would underscore
Conditional Perfect would have underscored would have underscored would have underscored would have underscored would have underscored would have underscored
Conditional Present Progressive would be underscoring would be underscoring would be underscoring would be underscoring would be underscoring would be underscoring
Conditional Perfect Progressive would have been underscoring would have been underscoring would have been underscoring would have been underscoring would have been underscoring would have been underscoring
Present Subjunctive underscore underscore underscore underscore underscore underscore
Past Subjunctive underscored underscored underscored underscored underscored underscored
Past Perfect Subjunctive had underscored had underscored had underscored had underscored had underscored had underscored
Imperative underscore Let′s underscore underscore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. tonight's hookup.

Back to top button