Untangle

Cách chia động từ untangle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ untangle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNTANGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to untangle untangling untangled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn untangle untangle untangles untangle untangle untangle
Hiện tại tiếp diễn am untangling are untangling is untangling are untangling are untangling are untangling
Quá khứ đơn untangled untangled untangled untangled untangled untangled
Quá khứ tiếp diễn was untangling were untangling was untangling were untangling were untangling were untangling
Hiện tại hoàn thành have untangled have untangled has untangled have untangled have untangled have untangled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been untangling have been untangling has been untangling have been untangling have been untangling have been untangling
Quá khứ hoàn thành had untangled had untangled had untangled had untangled had untangled had untangled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been untangling had been untangling had been untangling had been untangling had been untangling had been untangling
Tương Lai will untangle will untangle will untangle will untangle will untangle will untangle
TL Tiếp Diễn will be untangling will be untangling will be untangling will be untangling will be untangling will be untangling
Tương Lai hoàn thành will have untangled will have untangled will have untangled will have untangled will have untangled will have untangled
TL HT Tiếp Diễn will have been untangling will have been untangling will have been untangling will have been untangling will have been untangling will have been untangling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would untangle would untangle would untangle would untangle would untangle would untangle
Conditional Perfect would have untangled would have untangled would have untangled would have untangled would have untangled would have untangled
Conditional Present Progressive would be untangling would be untangling would be untangling would be untangling would be untangling would be untangling
Conditional Perfect Progressive would have been untangling would have been untangling would have been untangling would have been untangling would have been untangling would have been untangling
Present Subjunctive untangle untangle untangle untangle untangle untangle
Past Subjunctive untangled untangled untangled untangled untangled untangled
Past Perfect Subjunctive had untangled had untangled had untangled had untangled had untangled had untangled
Imperative untangle Let′s untangle untangle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button