Wash

Cách chia động từ wash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wash washing washed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wash wash washes wash wash wash
Hiện tại tiếp diễn am washing are washing is washing are washing are washing are washing
Quá khứ đơn washed washed washed washed washed washed
Quá khứ tiếp diễn was washing were washing was washing were washing were washing were washing
Hiện tại hoàn thành have washed have washed has washed have washed have washed have washed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been washing have been washing has been washing have been washing have been washing have been washing
Quá khứ hoàn thành had washed had washed had washed had washed had washed had washed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been washing had been washing had been washing had been washing had been washing had been washing
Tương Lai will wash will wash will wash will wash will wash will wash
TL Tiếp Diễn will be washing will be washing will be washing will be washing will be washing will be washing
Tương Lai hoàn thành will have washed will have washed will have washed will have washed will have washed will have washed
TL HT Tiếp Diễn will have been washing will have been washing will have been washing will have been washing will have been washing will have been washing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wash would wash would wash would wash would wash would wash
Conditional Perfect would have washed would have washed would have washed would have washed would have washed would have washed
Conditional Present Progressive would be washing would be washing would be washing would be washing would be washing would be washing
Conditional Perfect Progressive would have been washing would have been washing would have been washing would have been washing would have been washing would have been washing
Present Subjunctive wash wash wash wash wash wash
Past Subjunctive washed washed washed washed washed washed
Past Perfect Subjunctive had washed had washed had washed had washed had washed had washed
Imperative wash Let′s wash wash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. meetup buffalo.

Nên đọc
Close
Back to top button