Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Antiquate

Cách chia động từ antiquate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ antiquate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ANTIQUATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to antiquate antiquating antiquated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn antiquate antiquate antiquates antiquate antiquate antiquate
Hiện tại tiếp diễn am antiquating are antiquating is antiquating are antiquating are antiquating are antiquating
Quá khứ đơn antiquated antiquated antiquated antiquated antiquated antiquated
Quá khứ tiếp diễn was antiquating were antiquating was antiquating were antiquating were antiquating were antiquating
Hiện tại hoàn thành have antiquated have antiquated has antiquated have antiquated have antiquated have antiquated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been antiquating have been antiquating has been antiquating have been antiquating have been antiquating have been antiquating
Quá khứ hoàn thành had antiquated had antiquated had antiquated had antiquated had antiquated had antiquated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been antiquating had been antiquating had been antiquating had been antiquating had been antiquating had been antiquating
Tương Lai will antiquate will antiquate will antiquate will antiquate will antiquate will antiquate
TL Tiếp Diễn will be antiquating will be antiquating will be antiquating will be antiquating will be antiquating will be antiquating
Tương Lai hoàn thành will have antiquated will have antiquated will have antiquated will have antiquated will have antiquated will have antiquated
TL HT Tiếp Diễn will have been antiquating will have been antiquating will have been antiquating will have been antiquating will have been antiquating will have been antiquating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would antiquate would antiquate would antiquate would antiquate would antiquate would antiquate
Conditional Perfect would have antiquated would have antiquated would have antiquated would have antiquated would have antiquated would have antiquated
Conditional Present Progressive would be antiquating would be antiquating would be antiquating would be antiquating would be antiquating would be antiquating
Conditional Perfect Progressive would have been antiquating would have been antiquating would have been antiquating would have been antiquating would have been antiquating would have been antiquating
Present Subjunctive antiquate antiquate antiquate antiquate antiquate antiquate
Past Subjunctive antiquated antiquated antiquated antiquated antiquated antiquated
Past Perfect Subjunctive had antiquated had antiquated had antiquated had antiquated had antiquated had antiquated
Imperative antiquate Let′s antiquate antiquate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. local hookup site.

Nên đọc
Close
Back to top button