Chia Động Từ

 • https://itienganh.org/yakuza-like-a-dragon-pre-order/

  Yell

  Cách chia động từ yell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia…

  Đọc thêm »
 • Yelp

  Cách chia động từ yelp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia…

  Đọc thêm »
 • Yield

  Cách chia động từ yield rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia…

  Đọc thêm »
 • Yodel

  Cách chia động từ yodel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia…

  Đọc thêm »
 • Yoke

  Cách chia động từ yoke rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia…

  Đọc thêm »
 • Zigzag

  Cách chia động từ zigzag rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia…

  Đọc thêm »
 • Zoom

  Cách chia động từ zoom rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia…

  Đọc thêm »
 • Worsen

  Cách chia động từ worsen rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia…

  Đọc thêm »
 • Worship

  Cách chia động từ worship rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia…

  Đọc thêm »
 • Wound

  wound Cách chia động từ wound rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể…

  Đọc thêm »
Back to top button