Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Chop

Cách chia động từ chop rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chop ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHOP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chop chopping chopped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chop chop chops chop chop chop
Hiện tại tiếp diễn am chopping are chopping is chopping are chopping are chopping are chopping
Quá khứ đơn chopped chopped chopped chopped chopped chopped
Quá khứ tiếp diễn was chopping were chopping was chopping were chopping were chopping were chopping
Hiện tại hoàn thành have chopped have chopped has chopped have chopped have chopped have chopped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chopping have been chopping has been chopping have been chopping have been chopping have been chopping
Quá khứ hoàn thành had chopped had chopped had chopped had chopped had chopped had chopped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chopping had been chopping had been chopping had been chopping had been chopping had been chopping
Tương Lai will chop will chop will chop will chop will chop will chop
TL Tiếp Diễn will be chopping will be chopping will be chopping will be chopping will be chopping will be chopping
Tương Lai hoàn thành will have chopped will have chopped will have chopped will have chopped will have chopped will have chopped
TL HT Tiếp Diễn will have been chopping will have been chopping will have been chopping will have been chopping will have been chopping will have been chopping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chop would chop would chop would chop would chop would chop
Conditional Perfect would have chopped would have chopped would have chopped would have chopped would have chopped would have chopped
Conditional Present Progressive would be chopping would be chopping would be chopping would be chopping would be chopping would be chopping
Conditional Perfect Progressive would have been chopping would have been chopping would have been chopping would have been chopping would have been chopping would have been chopping
Present Subjunctive chop chop chop chop chop chop
Past Subjunctive chopped chopped chopped chopped chopped chopped
Past Perfect Subjunctive had chopped had chopped had chopped had chopped had chopped had chopped
Imperative chop Let′s chop chop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button