Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cite

Cách chia động từ cite rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cite ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CITE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cite citing cited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cite cite cites cite cite cite
Hiện tại tiếp diễn am citing are citing is citing are citing are citing are citing
Quá khứ đơn cited cited cited cited cited cited
Quá khứ tiếp diễn was citing were citing was citing were citing were citing were citing
Hiện tại hoàn thành have cited have cited has cited have cited have cited have cited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been citing have been citing has been citing have been citing have been citing have been citing
Quá khứ hoàn thành had cited had cited had cited had cited had cited had cited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been citing had been citing had been citing had been citing had been citing had been citing
Tương Lai will cite will cite will cite will cite will cite will cite
TL Tiếp Diễn will be citing will be citing will be citing will be citing will be citing will be citing
Tương Lai hoàn thành will have cited will have cited will have cited will have cited will have cited will have cited
TL HT Tiếp Diễn will have been citing will have been citing will have been citing will have been citing will have been citing will have been citing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cite would cite would cite would cite would cite would cite
Conditional Perfect would have cited would have cited would have cited would have cited would have cited would have cited
Conditional Present Progressive would be citing would be citing would be citing would be citing would be citing would be citing
Conditional Perfect Progressive would have been citing would have been citing would have been citing would have been citing would have been citing would have been citing
Present Subjunctive cite cite cite cite cite cite
Past Subjunctive cited cited cited cited cited cited
Past Perfect Subjunctive had cited had cited had cited had cited had cited had cited
Imperative cite Let′s cite cite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button