Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Click

Cách chia động từ click rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ click ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLICK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to click clicking clicked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn click click clicks click click click
Hiện tại tiếp diễn am clicking are clicking is clicking are clicking are clicking are clicking
Quá khứ đơn clicked clicked clicked clicked clicked clicked
Quá khứ tiếp diễn was clicking were clicking was clicking were clicking were clicking were clicking
Hiện tại hoàn thành have clicked have clicked has clicked have clicked have clicked have clicked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clicking have been clicking has been clicking have been clicking have been clicking have been clicking
Quá khứ hoàn thành had clicked had clicked had clicked had clicked had clicked had clicked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clicking had been clicking had been clicking had been clicking had been clicking had been clicking
Tương Lai will click will click will click will click will click will click
TL Tiếp Diễn will be clicking will be clicking will be clicking will be clicking will be clicking will be clicking
Tương Lai hoàn thành will have clicked will have clicked will have clicked will have clicked will have clicked will have clicked
TL HT Tiếp Diễn will have been clicking will have been clicking will have been clicking will have been clicking will have been clicking will have been clicking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would click would click would click would click would click would click
Conditional Perfect would have clicked would have clicked would have clicked would have clicked would have clicked would have clicked
Conditional Present Progressive would be clicking would be clicking would be clicking would be clicking would be clicking would be clicking
Conditional Perfect Progressive would have been clicking would have been clicking would have been clicking would have been clicking would have been clicking would have been clicking
Present Subjunctive click click click click click click
Past Subjunctive clicked clicked clicked clicked clicked clicked
Past Perfect Subjunctive had clicked had clicked had clicked had clicked had clicked had clicked
Imperative click Let′s click click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. teen lesbian dating website.

Nên đọc
Close
Back to top button