Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cloak

Cách chia động từ cloak rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cloak ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLOAK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cloak cloaking cloaked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cloak cloak cloaks cloak cloak cloak
Hiện tại tiếp diễn am cloaking are cloaking is cloaking are cloaking are cloaking are cloaking
Quá khứ đơn cloaked cloaked cloaked cloaked cloaked cloaked
Quá khứ tiếp diễn was cloaking were cloaking was cloaking were cloaking were cloaking were cloaking
Hiện tại hoàn thành have cloaked have cloaked has cloaked have cloaked have cloaked have cloaked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cloaking have been cloaking has been cloaking have been cloaking have been cloaking have been cloaking
Quá khứ hoàn thành had cloaked had cloaked had cloaked had cloaked had cloaked had cloaked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cloaking had been cloaking had been cloaking had been cloaking had been cloaking had been cloaking
Tương Lai will cloak will cloak will cloak will cloak will cloak will cloak
TL Tiếp Diễn will be cloaking will be cloaking will be cloaking will be cloaking will be cloaking will be cloaking
Tương Lai hoàn thành will have cloaked will have cloaked will have cloaked will have cloaked will have cloaked will have cloaked
TL HT Tiếp Diễn will have been cloaking will have been cloaking will have been cloaking will have been cloaking will have been cloaking will have been cloaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cloak would cloak would cloak would cloak would cloak would cloak
Conditional Perfect would have cloaked would have cloaked would have cloaked would have cloaked would have cloaked would have cloaked
Conditional Present Progressive would be cloaking would be cloaking would be cloaking would be cloaking would be cloaking would be cloaking
Conditional Perfect Progressive would have been cloaking would have been cloaking would have been cloaking would have been cloaking would have been cloaking would have been cloaking
Present Subjunctive cloak cloak cloak cloak cloak cloak
Past Subjunctive cloaked cloaked cloaked cloaked cloaked cloaked
Past Perfect Subjunctive had cloaked had cloaked had cloaked had cloaked had cloaked had cloaked
Imperative cloak Let′s cloak cloak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best dating apps for professionals.

Nên đọc
Close
Back to top button