Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Croak

Cách chia động từ croak rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ croak ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CROAK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to croak croaking croaked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn croak croak croaks croak croak croak
Hiện tại tiếp diễn am croaking are croaking is croaking are croaking are croaking are croaking
Quá khứ đơn croaked croaked croaked croaked croaked croaked
Quá khứ tiếp diễn was croaking were croaking was croaking were croaking were croaking were croaking
Hiện tại hoàn thành have croaked have croaked has croaked have croaked have croaked have croaked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been croaking have been croaking has been croaking have been croaking have been croaking have been croaking
Quá khứ hoàn thành had croaked had croaked had croaked had croaked had croaked had croaked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been croaking had been croaking had been croaking had been croaking had been croaking had been croaking
Tương Lai will croak will croak will croak will croak will croak will croak
TL Tiếp Diễn will be croaking will be croaking will be croaking will be croaking will be croaking will be croaking
Tương Lai hoàn thành will have croaked will have croaked will have croaked will have croaked will have croaked will have croaked
TL HT Tiếp Diễn will have been croaking will have been croaking will have been croaking will have been croaking will have been croaking will have been croaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would croak would croak would croak would croak would croak would croak
Conditional Perfect would have croaked would have croaked would have croaked would have croaked would have croaked would have croaked
Conditional Present Progressive would be croaking would be croaking would be croaking would be croaking would be croaking would be croaking
Conditional Perfect Progressive would have been croaking would have been croaking would have been croaking would have been croaking would have been croaking would have been croaking
Present Subjunctive croak croak croak croak croak croak
Past Subjunctive croaked croaked croaked croaked croaked croaked
Past Perfect Subjunctive had croaked had croaked had croaked had croaked had croaked had croaked
Imperative croak Let′s croak croak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button