Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Debase

Cách chia động từ debase rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ debase ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEBASE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to debase debasing debased
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn debase debase debases debase debase debase
Hiện tại tiếp diễn am debasing are debasing is debasing are debasing are debasing are debasing
Quá khứ đơn debased debased debased debased debased debased
Quá khứ tiếp diễn was debasing were debasing was debasing were debasing were debasing were debasing
Hiện tại hoàn thành have debased have debased has debased have debased have debased have debased
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been debasing have been debasing has been debasing have been debasing have been debasing have been debasing
Quá khứ hoàn thành had debased had debased had debased had debased had debased had debased
QK hoàn thành Tiếp diễn had been debasing had been debasing had been debasing had been debasing had been debasing had been debasing
Tương Lai will debase will debase will debase will debase will debase will debase
TL Tiếp Diễn will be debasing will be debasing will be debasing will be debasing will be debasing will be debasing
Tương Lai hoàn thành will have debased will have debased will have debased will have debased will have debased will have debased
TL HT Tiếp Diễn will have been debasing will have been debasing will have been debasing will have been debasing will have been debasing will have been debasing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would debase would debase would debase would debase would debase would debase
Conditional Perfect would have debased would have debased would have debased would have debased would have debased would have debased
Conditional Present Progressive would be debasing would be debasing would be debasing would be debasing would be debasing would be debasing
Conditional Perfect Progressive would have been debasing would have been debasing would have been debasing would have been debasing would have been debasing would have been debasing
Present Subjunctive debase debase debase debase debase debase
Past Subjunctive debased debased debased debased debased debased
Past Perfect Subjunctive had debased had debased had debased had debased had debased had debased
Imperative debase Let′s debase debase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button