Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Emit

Cách chia động từ emit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ emit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EMIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to emit emitting emitted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn emit emit emits emit emit emit
Hiện tại tiếp diễn am emitting are emitting is emitting are emitting are emitting are emitting
Quá khứ đơn emitted emitted emitted emitted emitted emitted
Quá khứ tiếp diễn was emitting were emitting was emitting were emitting were emitting were emitting
Hiện tại hoàn thành have emitted have emitted has emitted have emitted have emitted have emitted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been emitting have been emitting has been emitting have been emitting have been emitting have been emitting
Quá khứ hoàn thành had emitted had emitted had emitted had emitted had emitted had emitted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been emitting had been emitting had been emitting had been emitting had been emitting had been emitting
Tương Lai will emit will emit will emit will emit will emit will emit
TL Tiếp Diễn will be emitting will be emitting will be emitting will be emitting will be emitting will be emitting
Tương Lai hoàn thành will have emitted will have emitted will have emitted will have emitted will have emitted will have emitted
TL HT Tiếp Diễn will have been emitting will have been emitting will have been emitting will have been emitting will have been emitting will have been emitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would emit would emit would emit would emit would emit would emit
Conditional Perfect would have emitted would have emitted would have emitted would have emitted would have emitted would have emitted
Conditional Present Progressive would be emitting would be emitting would be emitting would be emitting would be emitting would be emitting
Conditional Perfect Progressive would have been emitting would have been emitting would have been emitting would have been emitting would have been emitting would have been emitting
Present Subjunctive emit emit emit emit emit emit
Past Subjunctive emitted emitted emitted emitted emitted emitted
Past Perfect Subjunctive had emitted had emitted had emitted had emitted had emitted had emitted
Imperative emit Let′s emit emit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who is kris dating.

Nên đọc
Close
Back to top button