Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Form

Cách chia động từ form rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ form ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FORM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to form forming formed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn form form forms form form form
Hiện tại tiếp diễn am forming are forming is forming are forming are forming are forming
Quá khứ đơn formed formed formed formed formed formed
Quá khứ tiếp diễn was forming were forming was forming were forming were forming were forming
Hiện tại hoàn thành have formed have formed has formed have formed have formed have formed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been forming have been forming has been forming have been forming have been forming have been forming
Quá khứ hoàn thành had formed had formed had formed had formed had formed had formed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been forming had been forming had been forming had been forming had been forming had been forming
Tương Lai will form will form will form will form will form will form
TL Tiếp Diễn will be forming will be forming will be forming will be forming will be forming will be forming
Tương Lai hoàn thành will have formed will have formed will have formed will have formed will have formed will have formed
TL HT Tiếp Diễn will have been forming will have been forming will have been forming will have been forming will have been forming will have been forming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would form would form would form would form would form would form
Conditional Perfect would have formed would have formed would have formed would have formed would have formed would have formed
Conditional Present Progressive would be forming would be forming would be forming would be forming would be forming would be forming
Conditional Perfect Progressive would have been forming would have been forming would have been forming would have been forming would have been forming would have been forming
Present Subjunctive form form form form form form
Past Subjunctive formed formed formed formed formed formed
Past Perfect Subjunctive had formed had formed had formed had formed had formed had formed
Imperative form Let′s form form

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button