Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Graze

Cách chia động từ graze rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ graze ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRAZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to graze grazing grazed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn graze graze grazes graze graze graze
Hiện tại tiếp diễn am grazing are grazing is grazing are grazing are grazing are grazing
Quá khứ đơn grazed grazed grazed grazed grazed grazed
Quá khứ tiếp diễn was grazing were grazing was grazing were grazing were grazing were grazing
Hiện tại hoàn thành have grazed have grazed has grazed have grazed have grazed have grazed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grazing have been grazing has been grazing have been grazing have been grazing have been grazing
Quá khứ hoàn thành had grazed had grazed had grazed had grazed had grazed had grazed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grazing had been grazing had been grazing had been grazing had been grazing had been grazing
Tương Lai will graze will graze will graze will graze will graze will graze
TL Tiếp Diễn will be grazing will be grazing will be grazing will be grazing will be grazing will be grazing
Tương Lai hoàn thành will have grazed will have grazed will have grazed will have grazed will have grazed will have grazed
TL HT Tiếp Diễn will have been grazing will have been grazing will have been grazing will have been grazing will have been grazing will have been grazing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would graze would graze would graze would graze would graze would graze
Conditional Perfect would have grazed would have grazed would have grazed would have grazed would have grazed would have grazed
Conditional Present Progressive would be grazing would be grazing would be grazing would be grazing would be grazing would be grazing
Conditional Perfect Progressive would have been grazing would have been grazing would have been grazing would have been grazing would have been grazing would have been grazing
Present Subjunctive graze graze graze graze graze graze
Past Subjunctive grazed grazed grazed grazed grazed grazed
Past Perfect Subjunctive had grazed had grazed had grazed had grazed had grazed had grazed
Imperative graze Let′s graze graze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button