Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Manifest

Cách chia động từ manifest rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ manifest ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MANIFEST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to manifest manifesting manifested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn manifest manifest manifests manifest manifest manifest
Hiện tại tiếp diễn am manifesting are manifesting is manifesting are manifesting are manifesting are manifesting
Quá khứ đơn manifested manifested manifested manifested manifested manifested
Quá khứ tiếp diễn was manifesting were manifesting was manifesting were manifesting were manifesting were manifesting
Hiện tại hoàn thành have manifested have manifested has manifested have manifested have manifested have manifested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been manifesting have been manifesting has been manifesting have been manifesting have been manifesting have been manifesting
Quá khứ hoàn thành had manifested had manifested had manifested had manifested had manifested had manifested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been manifesting had been manifesting had been manifesting had been manifesting had been manifesting had been manifesting
Tương Lai will manifest will manifest will manifest will manifest will manifest will manifest
TL Tiếp Diễn will be manifesting will be manifesting will be manifesting will be manifesting will be manifesting will be manifesting
Tương Lai hoàn thành will have manifested will have manifested will have manifested will have manifested will have manifested will have manifested
TL HT Tiếp Diễn will have been manifesting will have been manifesting will have been manifesting will have been manifesting will have been manifesting will have been manifesting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would manifest would manifest would manifest would manifest would manifest would manifest
Conditional Perfect would have manifested would have manifested would have manifested would have manifested would have manifested would have manifested
Conditional Present Progressive would be manifesting would be manifesting would be manifesting would be manifesting would be manifesting would be manifesting
Conditional Perfect Progressive would have been manifesting would have been manifesting would have been manifesting would have been manifesting would have been manifesting would have been manifesting
Present Subjunctive manifest manifest manifest manifest manifest manifest
Past Subjunctive manifested manifested manifested manifested manifested manifested
Past Perfect Subjunctive had manifested had manifested had manifested had manifested had manifested had manifested
Imperative manifest Let′s manifest manifest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button