Peep

Cách chia động từ peep rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ peep ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PEEP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to peep peeping peeped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn peep peep peeps peep peep peep
Hiện tại tiếp diễn am peeping are peeping is peeping are peeping are peeping are peeping
Quá khứ đơn peeped peeped peeped peeped peeped peeped
Quá khứ tiếp diễn was peeping were peeping was peeping were peeping were peeping were peeping
Hiện tại hoàn thành have peeped have peeped has peeped have peeped have peeped have peeped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been peeping have been peeping has been peeping have been peeping have been peeping have been peeping
Quá khứ hoàn thành had peeped had peeped had peeped had peeped had peeped had peeped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been peeping had been peeping had been peeping had been peeping had been peeping had been peeping
Tương Lai will peep will peep will peep will peep will peep will peep
TL Tiếp Diễn will be peeping will be peeping will be peeping will be peeping will be peeping will be peeping
Tương Lai hoàn thành will have peeped will have peeped will have peeped will have peeped will have peeped will have peeped
TL HT Tiếp Diễn will have been peeping will have been peeping will have been peeping will have been peeping will have been peeping will have been peeping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would peep would peep would peep would peep would peep would peep
Conditional Perfect would have peeped would have peeped would have peeped would have peeped would have peeped would have peeped
Conditional Present Progressive would be peeping would be peeping would be peeping would be peeping would be peeping would be peeping
Conditional Perfect Progressive would have been peeping would have been peeping would have been peeping would have been peeping would have been peeping would have been peeping
Present Subjunctive peep peep peep peep peep peep
Past Subjunctive peeped peeped peeped peeped peeped peeped
Past Perfect Subjunctive had peeped had peeped had peeped had peeped had peeped had peeped
Imperative peep Let′s peep peep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button