Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pierce

Cách chia động từ pierce rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pierce ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PIERCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pierce piercing pierced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pierce pierce pierces pierce pierce pierce
Hiện tại tiếp diễn am piercing are piercing is piercing are piercing are piercing are piercing
Quá khứ đơn pierced pierced pierced pierced pierced pierced
Quá khứ tiếp diễn was piercing were piercing was piercing were piercing were piercing were piercing
Hiện tại hoàn thành have pierced have pierced has pierced have pierced have pierced have pierced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been piercing have been piercing has been piercing have been piercing have been piercing have been piercing
Quá khứ hoàn thành had pierced had pierced had pierced had pierced had pierced had pierced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been piercing had been piercing had been piercing had been piercing had been piercing had been piercing
Tương Lai will pierce will pierce will pierce will pierce will pierce will pierce
TL Tiếp Diễn will be piercing will be piercing will be piercing will be piercing will be piercing will be piercing
Tương Lai hoàn thành will have pierced will have pierced will have pierced will have pierced will have pierced will have pierced
TL HT Tiếp Diễn will have been piercing will have been piercing will have been piercing will have been piercing will have been piercing will have been piercing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pierce would pierce would pierce would pierce would pierce would pierce
Conditional Perfect would have pierced would have pierced would have pierced would have pierced would have pierced would have pierced
Conditional Present Progressive would be piercing would be piercing would be piercing would be piercing would be piercing would be piercing
Conditional Perfect Progressive would have been piercing would have been piercing would have been piercing would have been piercing would have been piercing would have been piercing
Present Subjunctive pierce pierce pierce pierce pierce pierce
Past Subjunctive pierced pierced pierced pierced pierced pierced
Past Perfect Subjunctive had pierced had pierced had pierced had pierced had pierced had pierced
Imperative pierce Let′s pierce pierce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button