Refrigerate

Cách chia động từ refrigerate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ refrigerate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REFRIGERATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to refrigerate refrigerating refrigerated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn refrigerate refrigerate refrigerates refrigerate refrigerate refrigerate
Hiện tại tiếp diễn am refrigerating are refrigerating is refrigerating are refrigerating are refrigerating are refrigerating
Quá khứ đơn refrigerated refrigerated refrigerated refrigerated refrigerated refrigerated
Quá khứ tiếp diễn was refrigerating were refrigerating was refrigerating were refrigerating were refrigerating were refrigerating
Hiện tại hoàn thành have refrigerated have refrigerated has refrigerated have refrigerated have refrigerated have refrigerated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been refrigerating have been refrigerating has been refrigerating have been refrigerating have been refrigerating have been refrigerating
Quá khứ hoàn thành had refrigerated had refrigerated had refrigerated had refrigerated had refrigerated had refrigerated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been refrigerating had been refrigerating had been refrigerating had been refrigerating had been refrigerating had been refrigerating
Tương Lai will refrigerate will refrigerate will refrigerate will refrigerate will refrigerate will refrigerate
TL Tiếp Diễn will be refrigerating will be refrigerating will be refrigerating will be refrigerating will be refrigerating will be refrigerating
Tương Lai hoàn thành will have refrigerated will have refrigerated will have refrigerated will have refrigerated will have refrigerated will have refrigerated
TL HT Tiếp Diễn will have been refrigerating will have been refrigerating will have been refrigerating will have been refrigerating will have been refrigerating will have been refrigerating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would refrigerate would refrigerate would refrigerate would refrigerate would refrigerate would refrigerate
Conditional Perfect would have refrigerated would have refrigerated would have refrigerated would have refrigerated would have refrigerated would have refrigerated
Conditional Present Progressive would be refrigerating would be refrigerating would be refrigerating would be refrigerating would be refrigerating would be refrigerating
Conditional Perfect Progressive would have been refrigerating would have been refrigerating would have been refrigerating would have been refrigerating would have been refrigerating would have been refrigerating
Present Subjunctive refrigerate refrigerate refrigerate refrigerate refrigerate refrigerate
Past Subjunctive refrigerated refrigerated refrigerated refrigerated refrigerated refrigerated
Past Perfect Subjunctive had refrigerated had refrigerated had refrigerated had refrigerated had refrigerated had refrigerated
Imperative refrigerate Let′s refrigerate refrigerate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. new dating app.

Nên đọc
Close
Back to top button