Regret

Cách chia động từ regret rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ regret ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REGRET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to regret regretting regretted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn regret regret regrets regret regret regret
Hiện tại tiếp diễn am regretting are regretting is regretting are regretting are regretting are regretting
Quá khứ đơn regretted regretted regretted regretted regretted regretted
Quá khứ tiếp diễn was regretting were regretting was regretting were regretting were regretting were regretting
Hiện tại hoàn thành have regretted have regretted has regretted have regretted have regretted have regretted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been regretting have been regretting has been regretting have been regretting have been regretting have been regretting
Quá khứ hoàn thành had regretted had regretted had regretted had regretted had regretted had regretted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been regretting had been regretting had been regretting had been regretting had been regretting had been regretting
Tương Lai will regret will regret will regret will regret will regret will regret
TL Tiếp Diễn will be regretting will be regretting will be regretting will be regretting will be regretting will be regretting
Tương Lai hoàn thành will have regretted will have regretted will have regretted will have regretted will have regretted will have regretted
TL HT Tiếp Diễn will have been regretting will have been regretting will have been regretting will have been regretting will have been regretting will have been regretting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would regret would regret would regret would regret would regret would regret
Conditional Perfect would have regretted would have regretted would have regretted would have regretted would have regretted would have regretted
Conditional Present Progressive would be regretting would be regretting would be regretting would be regretting would be regretting would be regretting
Conditional Perfect Progressive would have been regretting would have been regretting would have been regretting would have been regretting would have been regretting would have been regretting
Present Subjunctive regret regret regret regret regret regret
Past Subjunctive regretted regretted regretted regretted regretted regretted
Past Perfect Subjunctive had regretted had regretted had regretted had regretted had regretted had regretted
Imperative regret Let′s regret regret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating sites online.

Nên đọc
Close
Back to top button