Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Report

Cách chia động từ report rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ report ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPORT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to report reporting reported
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn report report reports report report report
Hiện tại tiếp diễn am reporting are reporting is reporting are reporting are reporting are reporting
Quá khứ đơn reported reported reported reported reported reported
Quá khứ tiếp diễn was reporting were reporting was reporting were reporting were reporting were reporting
Hiện tại hoàn thành have reported have reported has reported have reported have reported have reported
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reporting have been reporting has been reporting have been reporting have been reporting have been reporting
Quá khứ hoàn thành had reported had reported had reported had reported had reported had reported
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reporting had been reporting had been reporting had been reporting had been reporting had been reporting
Tương Lai will report will report will report will report will report will report
TL Tiếp Diễn will be reporting will be reporting will be reporting will be reporting will be reporting will be reporting
Tương Lai hoàn thành will have reported will have reported will have reported will have reported will have reported will have reported
TL HT Tiếp Diễn will have been reporting will have been reporting will have been reporting will have been reporting will have been reporting will have been reporting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would report would report would report would report would report would report
Conditional Perfect would have reported would have reported would have reported would have reported would have reported would have reported
Conditional Present Progressive would be reporting would be reporting would be reporting would be reporting would be reporting would be reporting
Conditional Perfect Progressive would have been reporting would have been reporting would have been reporting would have been reporting would have been reporting would have been reporting
Present Subjunctive report report report report report report
Past Subjunctive reported reported reported reported reported reported
Past Perfect Subjunctive had reported had reported had reported had reported had reported had reported
Imperative report Let′s report report

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/free-site-for-hook-ups/.

Nên đọc
Close
Back to top button