Revolve

Cách chia động từ revolve rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ revolve ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REVOLVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to revolve revolving revolved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn revolve revolve revolves revolve revolve revolve
Hiện tại tiếp diễn am revolving are revolving is revolving are revolving are revolving are revolving
Quá khứ đơn revolved revolved revolved revolved revolved revolved
Quá khứ tiếp diễn was revolving were revolving was revolving were revolving were revolving were revolving
Hiện tại hoàn thành have revolved have revolved has revolved have revolved have revolved have revolved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been revolving have been revolving has been revolving have been revolving have been revolving have been revolving
Quá khứ hoàn thành had revolved had revolved had revolved had revolved had revolved had revolved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been revolving had been revolving had been revolving had been revolving had been revolving had been revolving
Tương Lai will revolve will revolve will revolve will revolve will revolve will revolve
TL Tiếp Diễn will be revolving will be revolving will be revolving will be revolving will be revolving will be revolving
Tương Lai hoàn thành will have revolved will have revolved will have revolved will have revolved will have revolved will have revolved
TL HT Tiếp Diễn will have been revolving will have been revolving will have been revolving will have been revolving will have been revolving will have been revolving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would revolve would revolve would revolve would revolve would revolve would revolve
Conditional Perfect would have revolved would have revolved would have revolved would have revolved would have revolved would have revolved
Conditional Present Progressive would be revolving would be revolving would be revolving would be revolving would be revolving would be revolving
Conditional Perfect Progressive would have been revolving would have been revolving would have been revolving would have been revolving would have been revolving would have been revolving
Present Subjunctive revolve revolve revolve revolve revolve revolve
Past Subjunctive revolved revolved revolved revolved revolved revolved
Past Perfect Subjunctive had revolved had revolved had revolved had revolved had revolved had revolved
Imperative revolve Let′s revolve revolve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button