Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rub

Cách chia động từ rub rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rub ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RUB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rub rubbing rubbed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rub rub rubs rub rub rub
Hiện tại tiếp diễn am rubbing are rubbing is rubbing are rubbing are rubbing are rubbing
Quá khứ đơn rubbed rubbed rubbed rubbed rubbed rubbed
Quá khứ tiếp diễn was rubbing were rubbing was rubbing were rubbing were rubbing were rubbing
Hiện tại hoàn thành have rubbed have rubbed has rubbed have rubbed have rubbed have rubbed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rubbing have been rubbing has been rubbing have been rubbing have been rubbing have been rubbing
Quá khứ hoàn thành had rubbed had rubbed had rubbed had rubbed had rubbed had rubbed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rubbing had been rubbing had been rubbing had been rubbing had been rubbing had been rubbing
Tương Lai will rub will rub will rub will rub will rub will rub
TL Tiếp Diễn will be rubbing will be rubbing will be rubbing will be rubbing will be rubbing will be rubbing
Tương Lai hoàn thành will have rubbed will have rubbed will have rubbed will have rubbed will have rubbed will have rubbed
TL HT Tiếp Diễn will have been rubbing will have been rubbing will have been rubbing will have been rubbing will have been rubbing will have been rubbing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rub would rub would rub would rub would rub would rub
Conditional Perfect would have rubbed would have rubbed would have rubbed would have rubbed would have rubbed would have rubbed
Conditional Present Progressive would be rubbing would be rubbing would be rubbing would be rubbing would be rubbing would be rubbing
Conditional Perfect Progressive would have been rubbing would have been rubbing would have been rubbing would have been rubbing would have been rubbing would have been rubbing
Present Subjunctive rub rub rub rub rub rub
Past Subjunctive rubbed rubbed rubbed rubbed rubbed rubbed
Past Perfect Subjunctive had rubbed had rubbed had rubbed had rubbed had rubbed had rubbed
Imperative rub Let′s rub rub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button