Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Slide

Cách chia động từ slide rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ slide ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SLIDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to slide sliding slid
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn slide slide slides slide slide slide
Hiện tại tiếp diễn am sliding are sliding is sliding are sliding are sliding are sliding
Quá khứ đơn slid slid slid slid slid slid
Quá khứ tiếp diễn was sliding were sliding was sliding were sliding were sliding were sliding
Hiện tại hoàn thành have slid have slid has slid have slid have slid have slid
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sliding have been sliding has been sliding have been sliding have been sliding have been sliding
Quá khứ hoàn thành had slid had slid had slid had slid had slid had slid
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sliding had been sliding had been sliding had been sliding had been sliding had been sliding
Tương Lai will slide will slide will slide will slide will slide will slide
TL Tiếp Diễn will be sliding will be sliding will be sliding will be sliding will be sliding will be sliding
Tương Lai hoàn thành will have slid will have slid will have slid will have slid will have slid will have slid
TL HT Tiếp Diễn will have been sliding will have been sliding will have been sliding will have been sliding will have been sliding will have been sliding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would slide would slide would slide would slide would slide would slide
Conditional Perfect would have slid would have slid would have slid would have slid would have slid would have slid
Conditional Present Progressive would be sliding would be sliding would be sliding would be sliding would be sliding would be sliding
Conditional Perfect Progressive would have been sliding would have been sliding would have been sliding would have been sliding would have been sliding would have been sliding
Present Subjunctive slide slide slide slide slide slide
Past Subjunctive slid slid slid slid slid slid
Past Perfect Subjunctive had slid had slid had slid had slid had slid had slid
Imperative slide Let′s slide slide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button