Steer

Cách chia động từ steer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ steer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STEER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to steer steering steered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn steer steer steers steer steer steer
Hiện tại tiếp diễn am steering are steering is steering are steering are steering are steering
Quá khứ đơn steered steered steered steered steered steered
Quá khứ tiếp diễn was steering were steering was steering were steering were steering were steering
Hiện tại hoàn thành have steered have steered has steered have steered have steered have steered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been steering have been steering has been steering have been steering have been steering have been steering
Quá khứ hoàn thành had steered had steered had steered had steered had steered had steered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been steering had been steering had been steering had been steering had been steering had been steering
Tương Lai will steer will steer will steer will steer will steer will steer
TL Tiếp Diễn will be steering will be steering will be steering will be steering will be steering will be steering
Tương Lai hoàn thành will have steered will have steered will have steered will have steered will have steered will have steered
TL HT Tiếp Diễn will have been steering will have been steering will have been steering will have been steering will have been steering will have been steering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would steer would steer would steer would steer would steer would steer
Conditional Perfect would have steered would have steered would have steered would have steered would have steered would have steered
Conditional Present Progressive would be steering would be steering would be steering would be steering would be steering would be steering
Conditional Perfect Progressive would have been steering would have been steering would have been steering would have been steering would have been steering would have been steering
Present Subjunctive steer steer steer steer steer steer
Past Subjunctive steered steered steered steered steered steered
Past Perfect Subjunctive had steered had steered had steered had steered had steered had steered
Imperative steer Let′s steer steer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button