Wave

Cách chia động từ wave rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wave ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wave waving waved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wave wave waves wave wave wave
Hiện tại tiếp diễn am waving are waving is waving are waving are waving are waving
Quá khứ đơn waved waved waved waved waved waved
Quá khứ tiếp diễn was waving were waving was waving were waving were waving were waving
Hiện tại hoàn thành have waved have waved has waved have waved have waved have waved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been waving have been waving has been waving have been waving have been waving have been waving
Quá khứ hoàn thành had waved had waved had waved had waved had waved had waved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been waving had been waving had been waving had been waving had been waving had been waving
Tương Lai will wave will wave will wave will wave will wave will wave
TL Tiếp Diễn will be waving will be waving will be waving will be waving will be waving will be waving
Tương Lai hoàn thành will have waved will have waved will have waved will have waved will have waved will have waved
TL HT Tiếp Diễn will have been waving will have been waving will have been waving will have been waving will have been waving will have been waving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wave would wave would wave would wave would wave would wave
Conditional Perfect would have waved would have waved would have waved would have waved would have waved would have waved
Conditional Present Progressive would be waving would be waving would be waving would be waving would be waving would be waving
Conditional Perfect Progressive would have been waving would have been waving would have been waving would have been waving would have been waving would have been waving
Present Subjunctive wave wave wave wave wave wave
Past Subjunctive waved waved waved waved waved waved
Past Perfect Subjunctive had waved had waved had waved had waved had waved had waved
Imperative wave Let′s wave wave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dhul-hijjah-2022-dates/.

Nên đọc
Close
Back to top button