Wet

wet

Cách chia động từ wet rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wet ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wet wetting wetted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wet wet wets wet wet wet
Hiện tại tiếp diễn am wetting are wetting is wetting are wetting are wetting are wetting
Quá khứ đơn wetted wetted wetted wetted wetted wetted
Quá khứ tiếp diễn was wetting were wetting was wetting were wetting were wetting were wetting
Hiện tại hoàn thành have wetted have wetted has wetted have wetted have wetted have wetted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wetting have been wetting has been wetting have been wetting have been wetting have been wetting
Quá khứ hoàn thành had wetted had wetted had wetted had wetted had wetted had wetted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wetting had been wetting had been wetting had been wetting had been wetting had been wetting
Tương Lai will wet will wet will wet will wet will wet will wet
TL Tiếp Diễn will be wetting will be wetting will be wetting will be wetting will be wetting will be wetting
Tương Lai hoàn thành will have wetted will have wetted will have wetted will have wetted will have wetted will have wetted
TL HT Tiếp Diễn will have been wetting will have been wetting will have been wetting will have been wetting will have been wetting will have been wetting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wet would wet would wet would wet would wet would wet
Conditional Perfect would have wetted would have wetted would have wetted would have wetted would have wetted would have wetted
Conditional Present Progressive would be wetting would be wetting would be wetting would be wetting would be wetting would be wetting
Conditional Perfect Progressive would have been wetting would have been wetting would have been wetting would have been wetting would have been wetting would have been wetting
Present Subjunctive wet wet wet wet wet wet
Past Subjunctive wetted wetted wetted wetted wetted wetted
Past Perfect Subjunctive had wetted had wetted had wetted had wetted had wetted had wetted
Imperative wet Let′s wet wet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button