[Test] Từ Loại Trong Tiếng Anh

Bài test này là để kiểm tra kiến thức của các bạn về Từ Loại Trong Tiếng Anh (The Part Of Speech). Từ loại (part of speech) gồm 8 loại: động từ (verbs), danh từ (nouns), đại từ (pronouns), trạng từ (adverbs), tính từ (adjectives), giới từ (prepositions), liên từ (conjunctions), và thán từ (interjections). Hoàn thành 10 câu hỏi dưới đây về Từ loại trong tiếng Anh.

[swfobj src=”https://itienganh.org/wp-content/uploads/2015/08/quiz.swf” width=”720″ height=”500″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating profiles for men.

Back to top button