Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

100 Giờ Học Tiếng Anh: Giờ Thứ Tư

Trong bài 4 của series 100 Giờ Học Tiếng Anh này, các bạn sẽ học cách tự giới thiệu bản thân. Cách sử dụng 2 trạng từ khá thông dụng: Too & Both. Và tiếp tục học số đếm.

NÓI: TỰ GIỚI THIỆU

May I introduce myself? I am Lan. Tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là Lan.
Let me introduce myself. I am Lan. Để tôi tự giới thiệu. Tôi là Lan.
How do you do? My name’s Phong. Chào bà tôi là Phong.
It’s an honour to know you. Vinh dụ được biết bà.

NGỮ PHÁP

TRẠNG TỪ “TOO”: Trạng từ TOO có nghĩa là “cũng, nữa”, khi được đặt ở cuối câu, sau dấu phẩy “,”.

I am an architect, too. Tôi cũng là một kiến trúc sư.
I am a worker, too. Tôi cũng là một công nhân.

TRẠNG TỪ “BOTH”: Trạng từ BOTH có nghĩa là “cả hai”, được đặt sau động từ BE.

We are both architects. Cả hai chúng ta đều là kiến trúc sư.
You are both engineers. Cả hai anh đều là kỹ sư.
They are both workers. Cả hai chúng nó (họ) đều là công nhân.

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG LÀM TÂN NGỮ

Me   ->   tôi Us       ->   chúng tôi, chúng ta
Him  ->   anh ta, ông ta You    ->   anh, các anh
Her   ->   cô ta, bà ta Them  ->   họ, chúng nó
It      ->   nó, (đồ vật, thú vật)
  • He saw me. = Anh ta đã thấy tôi. (me là tân ngữ của động từ saw)
  • They met us.= Họ đã gặp chúng tôi. (us là tân ngữ của động từ met)

TỪ VỰNG: SỐ ĐẾM

one hundred and one (101) một trăm lẻ một
one hundred and two (102) một trăm lẻ hai
three hundred (300) ba trăm
one thousand (1.000) một ngàn
one million (1.000.000) một triệu

VÍ DỤ

(262) two hundred and sixty-two (262) hai trăm sáu mươi hai
(5,700,012) five million seven hundred thousand and twelve (5.700.012) năm triệu bảy trăm ngàn không trăm mười hai

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button