Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

50 Lỗi Ngữ Pháp Thường Gặp – Phần 2

Dưới đây là phần 2 trong 50 lỗi ngữ pháp tiếng anh thường gặp mà các bạn học ngoại ngữ là tiếng Anh thường hay hặp phải, trong cả nói và viết. Hãy tìm hiểu các ví dụ dưới đây và chắc chắn rằng nắm được cách sửa lỗi. Nhớ làm bài tập ở Link cuối bài để kiểm tra mức tiến bộ của bạn nhé. Bạn có thể xem thêm Phần 1 tại đây

 1. Wrong
  I promise I call you next week.
  Right
  I promise I’ll call you next week.
 2. Wrong
  Where is post office?
  Right
  Where is the post office?
 3. Wrong
  Please explain me how improve my English.
  Right
  Please explain to me how to improve my English.
 4. Wrong
  We studied during four hours.
  Right
  We studied for four hours.
 5. Wrong
  Is ready my passport?
  Right
  Is my passport ready?
 6. Wrong
  You cannot buy all what you like!
  Right
  You cannot buy all that you like!
 7. Wrong
  She is success.
  Right
  She is successful.
 8. Wrong
  My mother wanted that I be doctor.
  Right
  My mother wanted me to be a doctor.
 9. Wrong
  The life is hard!
  Right Life is hard.
 10. Wrong
  How many childrens you have?
  Right
  How many children do you have?
 11. Wrong
  My brother has 10 years.
  Right
  My brother is 10 (years old).
 12. Wrong
  I want eat now.
  Right
  I want to eat now.
 13. Wrong
  You are very nice, as your mother.
  Right
  You are very nice, like your mother.
 14. Wrong
  She said me that she liked you.
  Right
  She told me that she liked you.
 15. Wrong
  My husband engineer.
  Right
  My husband is an engineer.
 16. Wrong
  I came Australia to study English.
  Right
  I came to Australia to study English.
 17. Wrong
  It is more hot now.
  Right
  It’s hotter now.
 18. Wrong
  You can give me an information?
  Right
  Can you give me some information?
 19. Wrong
  They cooked the dinner themself.
  Right
  They cooked the dinner themselves.
 20. Wrong
  Me and Johnny live here.
  Right
  Johnny and I live here.
 21. Wrong
  I closed very quietly the door.
  Right
  I closed the door very quietly.
 22. Wrong
  You like dance with me?
  Right
  Would you like to dance with me?
 23. Wrong
  I go always to school by subway.
  Right
  I always go to school by subway.
 24. Wrong
  If I will be in London, I will contact to you.
  Right
  If I am in London, I will contact you.
 25. Wrong
  We drive usually to home.
  Right
  We usually drive home.

 Bài tập thực hành

Back to top button