Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Present Simple

A. Xét Tình Huống Sau

Alex is bus driver, but now he is in bed asleep. So:
He is not driving a bus. (He is asleep) but He drives a bus. (He is a bus driver.)Drive (s)/Work(s)/Do(es), V. V… là thì present simple (thì hiện tại đơn).

Chúng ta dùng thì present simple để nói một cách chung chung về những sự vật hay sự việc nào đó. Ta không chỉ riêng đề cập đến hiện tại mà thôi, chúng ta dùng thì này để nói về những sự việc, hành động xảy ra thường xuyên hay lặp đi lặp lại, hoặc những sự việc hiển nhiên đúng nói chung. Sự việc đang nói có diễn ra lúc đó hay không là không quan trọng.

 • Nurses look after patients in hospitals.
 • I usually go away at weekends.
 • The earth goes round the sun.

Hãy nhớ rằng ta nói: he/she/it -s. Đừng quên thêm s vào động từ.

 • I work… nhưng He works…
 • They teach nhưng My sister teaches.

B. Chúng ta dùng do/does để đặt câu nghi vấn và phủ định:

do                   I/we/you/they               work?

does                he/she/it                        work?

I/we/they         don’t                            work

he/she/it           doesn’t                         work

 • I come from Canada. Where do you come from?
 • “Would you like a cigarette?”
 • “No, thanks. I don’t smoke”.
 • What does this word mean?
 • Rice doesn’t grow in cold climates.

Trong những ví dụ sau do cũng là động từ chính:

 • “What do you do?” (= what’s your job?) “I work in a shop”.
 • He’s so lazy. He doesn’t do anything to help me. (not ‘He doesn’t anything.’)

C: Chúng ta dùng thì present simple khi muốn diễn đạt mức độ thường xuyên xảy ra của sự việc:

 • I get up at 8 o’clock every morning.
 • Aim doesn’t drink tea very often.
 • In summer John usually plays tennis once or twice a week.

D: I promise/l apologise, v.v…

Khi bạn hứa làm việc gì đó, bạn có thể nói I promise...; khi bạn đề nghị điều gì, bạn có thề nói I suggest… Chúng ta dùng thì present simple (promise/suggest v.v…) trong những câu như vậy:

 • I promise I won’t be late. (not ‘I’m promising’).
 • “What do you suggest I do?”. “I suggest that you…”

Tương tự chúng ta nói: I apologise… /I insist….(năn nỉ) /I agree… (đồng ý) / I refuse (từ chối) v.v…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button