Activate

Cách chia động từ activate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ activate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ACTIVATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to activate activating activated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn activate activate activates activate activate activate
Hiện tại tiếp diễn am activating are activating is activating are activating are activating are activating
Quá khứ đơn activated activated activated activated activated activated
Quá khứ tiếp diễn was activating were activating was activating were activating were activating were activating
Hiện tại hoàn thành have activated have activated has activated have activated have activated have activated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been activating have been activating has been activating have been activating have been activating have been activating
Quá khứ hoàn thành had activated had activated had activated had activated had activated had activated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been activating had been activating had been activating had been activating had been activating had been activating
Tương Lai will activate will activate will activate will activate will activate will activate
TL Tiếp Diễn will be activating will be activating will be activating will be activating will be activating will be activating
Tương Lai hoàn thành will have activated will have activated will have activated will have activated will have activated will have activated
TL HT Tiếp Diễn will have been activating will have been activating will have been activating will have been activating will have been activating will have been activating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would activate would activate would activate would activate would activate would activate
Conditional Perfect would have activated would have activated would have activated would have activated would have activated would have activated
Conditional Present Progressive would be activating would be activating would be activating would be activating would be activating would be activating
Conditional Perfect Progressive would have been activating would have been activating would have been activating would have been activating would have been activating would have been activating
Present Subjunctive activate activate activate activate activate activate
Past Subjunctive activated activated activated activated activated activated
Past Perfect Subjunctive had activated had activated had activated had activated had activated had activated
Imperative activate Let′s activate activate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
meet singles in vegas
Back to top button