Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Delay

Cách chia động từ delay rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ delay ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DELAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to delay delaying delayed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn delay delay delays delay delay delay
Hiện tại tiếp diễn am delaying are delaying is delaying are delaying are delaying are delaying
Quá khứ đơn delayed delayed delayed delayed delayed delayed
Quá khứ tiếp diễn was delaying were delaying was delaying were delaying were delaying were delaying
Hiện tại hoàn thành have delayed have delayed has delayed have delayed have delayed have delayed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been delaying have been delaying has been delaying have been delaying have been delaying have been delaying
Quá khứ hoàn thành had delayed had delayed had delayed had delayed had delayed had delayed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been delaying had been delaying had been delaying had been delaying had been delaying had been delaying
Tương Lai will delay will delay will delay will delay will delay will delay
TL Tiếp Diễn will be delaying will be delaying will be delaying will be delaying will be delaying will be delaying
Tương Lai hoàn thành will have delayed will have delayed will have delayed will have delayed will have delayed will have delayed
TL HT Tiếp Diễn will have been delaying will have been delaying will have been delaying will have been delaying will have been delaying will have been delaying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would delay would delay would delay would delay would delay would delay
Conditional Perfect would have delayed would have delayed would have delayed would have delayed would have delayed would have delayed
Conditional Present Progressive would be delaying would be delaying would be delaying would be delaying would be delaying would be delaying
Conditional Perfect Progressive would have been delaying would have been delaying would have been delaying would have been delaying would have been delaying would have been delaying
Present Subjunctive delay delay delay delay delay delay
Past Subjunctive delayed delayed delayed delayed delayed delayed
Past Perfect Subjunctive had delayed had delayed had delayed had delayed had delayed had delayed
Imperative delay Let′s delay delay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/harlem-hookups-porn/.

Nên đọc
Close
Back to top button