Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Adapt

Cách chia động từ adapt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ adapt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADAPT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to adapt adapting adapted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn adapt adapt adapts adapt adapt adapt
Hiện tại tiếp diễn am adapting are adapting is adapting are adapting are adapting are adapting
Quá khứ đơn adapted adapted adapted adapted adapted adapted
Quá khứ tiếp diễn was adapting were adapting was adapting were adapting were adapting were adapting
Hiện tại hoàn thành have adapted have adapted has adapted have adapted have adapted have adapted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been adapting have been adapting has been adapting have been adapting have been adapting have been adapting
Quá khứ hoàn thành had adapted had adapted had adapted had adapted had adapted had adapted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been adapting had been adapting had been adapting had been adapting had been adapting had been adapting
Tương Lai will adapt will adapt will adapt will adapt will adapt will adapt
TL Tiếp Diễn will be adapting will be adapting will be adapting will be adapting will be adapting will be adapting
Tương Lai hoàn thành will have adapted will have adapted will have adapted will have adapted will have adapted will have adapted
TL HT Tiếp Diễn will have been adapting will have been adapting will have been adapting will have been adapting will have been adapting will have been adapting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would adapt would adapt would adapt would adapt would adapt would adapt
Conditional Perfect would have adapted would have adapted would have adapted would have adapted would have adapted would have adapted
Conditional Present Progressive would be adapting would be adapting would be adapting would be adapting would be adapting would be adapting
Conditional Perfect Progressive would have been adapting would have been adapting would have been adapting would have been adapting would have been adapting would have been adapting
Present Subjunctive adapt adapt adapt adapt adapt adapt
Past Subjunctive adapted adapted adapted adapted adapted adapted
Past Perfect Subjunctive had adapted had adapted had adapted had adapted had adapted had adapted
Imperative adapt Let′s adapt adapt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hiv dating london.

Nên đọc
Close
Back to top button