Count

Cách chia động từ count rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ count ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COUNT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to count counting counted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn count count counts count count count
Hiện tại tiếp diễn am counting are counting is counting are counting are counting are counting
Quá khứ đơn counted counted counted counted counted counted
Quá khứ tiếp diễn was counting were counting was counting were counting were counting were counting
Hiện tại hoàn thành have counted have counted has counted have counted have counted have counted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been counting have been counting has been counting have been counting have been counting have been counting
Quá khứ hoàn thành had counted had counted had counted had counted had counted had counted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been counting had been counting had been counting had been counting had been counting had been counting
Tương Lai will count will count will count will count will count will count
TL Tiếp Diễn will be counting will be counting will be counting will be counting will be counting will be counting
Tương Lai hoàn thành will have counted will have counted will have counted will have counted will have counted will have counted
TL HT Tiếp Diễn will have been counting will have been counting will have been counting will have been counting will have been counting will have been counting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would count would count would count would count would count would count
Conditional Perfect would have counted would have counted would have counted would have counted would have counted would have counted
Conditional Present Progressive would be counting would be counting would be counting would be counting would be counting would be counting
Conditional Perfect Progressive would have been counting would have been counting would have been counting would have been counting would have been counting would have been counting
Present Subjunctive count count count count count count
Past Subjunctive counted counted counted counted counted counted
Past Perfect Subjunctive had counted had counted had counted had counted had counted had counted
Imperative count Let′s count count

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button