Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Adhere

Cách chia động từ adhere rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ adhere ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADHERE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to adhere adhering adhered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn adhere adhere adheres adhere adhere adhere
Hiện tại tiếp diễn am adhering are adhering is adhering are adhering are adhering are adhering
Quá khứ đơn adhered adhered adhered adhered adhered adhered
Quá khứ tiếp diễn was adhering were adhering was adhering were adhering were adhering were adhering
Hiện tại hoàn thành have adhered have adhered has adhered have adhered have adhered have adhered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been adhering have been adhering has been adhering have been adhering have been adhering have been adhering
Quá khứ hoàn thành had adhered had adhered had adhered had adhered had adhered had adhered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been adhering had been adhering had been adhering had been adhering had been adhering had been adhering
Tương Lai will adhere will adhere will adhere will adhere will adhere will adhere
TL Tiếp Diễn will be adhering will be adhering will be adhering will be adhering will be adhering will be adhering
Tương Lai hoàn thành will have adhered will have adhered will have adhered will have adhered will have adhered will have adhered
TL HT Tiếp Diễn will have been adhering will have been adhering will have been adhering will have been adhering will have been adhering will have been adhering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would adhere would adhere would adhere would adhere would adhere would adhere
Conditional Perfect would have adhered would have adhered would have adhered would have adhered would have adhered would have adhered
Conditional Present Progressive would be adhering would be adhering would be adhering would be adhering would be adhering would be adhering
Conditional Perfect Progressive would have been adhering would have been adhering would have been adhering would have been adhering would have been adhering would have been adhering
Present Subjunctive adhere adhere adhere adhere adhere adhere
Past Subjunctive adhered adhered adhered adhered adhered adhered
Past Perfect Subjunctive had adhered had adhered had adhered had adhered had adhered had adhered
Imperative adhere Let′s adhere adhere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button