Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ration

Cách chia động từ ration rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ration ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RATION

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ration rationing rationed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ration ration rations ration ration ration
Hiện tại tiếp diễn am rationing are rationing is rationing are rationing are rationing are rationing
Quá khứ đơn rationed rationed rationed rationed rationed rationed
Quá khứ tiếp diễn was rationing were rationing was rationing were rationing were rationing were rationing
Hiện tại hoàn thành have rationed have rationed has rationed have rationed have rationed have rationed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rationing have been rationing has been rationing have been rationing have been rationing have been rationing
Quá khứ hoàn thành had rationed had rationed had rationed had rationed had rationed had rationed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rationing had been rationing had been rationing had been rationing had been rationing had been rationing
Tương Lai will ration will ration will ration will ration will ration will ration
TL Tiếp Diễn will be rationing will be rationing will be rationing will be rationing will be rationing will be rationing
Tương Lai hoàn thành will have rationed will have rationed will have rationed will have rationed will have rationed will have rationed
TL HT Tiếp Diễn will have been rationing will have been rationing will have been rationing will have been rationing will have been rationing will have been rationing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ration would ration would ration would ration would ration would ration
Conditional Perfect would have rationed would have rationed would have rationed would have rationed would have rationed would have rationed
Conditional Present Progressive would be rationing would be rationing would be rationing would be rationing would be rationing would be rationing
Conditional Perfect Progressive would have been rationing would have been rationing would have been rationing would have been rationing would have been rationing would have been rationing
Present Subjunctive ration ration ration ration ration ration
Past Subjunctive rationed rationed rationed rationed rationed rationed
Past Perfect Subjunctive had rationed had rationed had rationed had rationed had rationed had rationed
Imperative ration Let′s ration ration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/cheating-dating-service/.

Nên đọc
Close
Back to top button