Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Advert

Cách chia động từ advert rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ advert ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADVERT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to advert adverting adverted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn advert advert adverts advert advert advert
Hiện tại tiếp diễn am adverting are adverting is adverting are adverting are adverting are adverting
Quá khứ đơn adverted adverted adverted adverted adverted adverted
Quá khứ tiếp diễn was adverting were adverting was adverting were adverting were adverting were adverting
Hiện tại hoàn thành have adverted have adverted has adverted have adverted have adverted have adverted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been adverting have been adverting has been adverting have been adverting have been adverting have been adverting
Quá khứ hoàn thành had adverted had adverted had adverted had adverted had adverted had adverted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been adverting had been adverting had been adverting had been adverting had been adverting had been adverting
Tương Lai will advert will advert will advert will advert will advert will advert
TL Tiếp Diễn will be adverting will be adverting will be adverting will be adverting will be adverting will be adverting
Tương Lai hoàn thành will have adverted will have adverted will have adverted will have adverted will have adverted will have adverted
TL HT Tiếp Diễn will have been adverting will have been adverting will have been adverting will have been adverting will have been adverting will have been adverting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would advert would advert would advert would advert would advert would advert
Conditional Perfect would have adverted would have adverted would have adverted would have adverted would have adverted would have adverted
Conditional Present Progressive would be adverting would be adverting would be adverting would be adverting would be adverting would be adverting
Conditional Perfect Progressive would have been adverting would have been adverting would have been adverting would have been adverting would have been adverting would have been adverting
Present Subjunctive advert advert advert advert advert advert
Past Subjunctive adverted adverted adverted adverted adverted adverted
Past Perfect Subjunctive had adverted had adverted had adverted had adverted had adverted had adverted
Imperative advert Let′s advert advert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button