Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Redden

Cách chia động từ redden rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ redden ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REDDEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to redden reddening reddened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn redden redden reddens redden redden redden
Hiện tại tiếp diễn am reddening are reddening is reddening are reddening are reddening are reddening
Quá khứ đơn reddened reddened reddened reddened reddened reddened
Quá khứ tiếp diễn was reddening were reddening was reddening were reddening were reddening were reddening
Hiện tại hoàn thành have reddened have reddened has reddened have reddened have reddened have reddened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reddening have been reddening has been reddening have been reddening have been reddening have been reddening
Quá khứ hoàn thành had reddened had reddened had reddened had reddened had reddened had reddened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reddening had been reddening had been reddening had been reddening had been reddening had been reddening
Tương Lai will redden will redden will redden will redden will redden will redden
TL Tiếp Diễn will be reddening will be reddening will be reddening will be reddening will be reddening will be reddening
Tương Lai hoàn thành will have reddened will have reddened will have reddened will have reddened will have reddened will have reddened
TL HT Tiếp Diễn will have been reddening will have been reddening will have been reddening will have been reddening will have been reddening will have been reddening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would redden would redden would redden would redden would redden would redden
Conditional Perfect would have reddened would have reddened would have reddened would have reddened would have reddened would have reddened
Conditional Present Progressive would be reddening would be reddening would be reddening would be reddening would be reddening would be reddening
Conditional Perfect Progressive would have been reddening would have been reddening would have been reddening would have been reddening would have been reddening would have been reddening
Present Subjunctive redden redden redden redden redden redden
Past Subjunctive reddened reddened reddened reddened reddened reddened
Past Perfect Subjunctive had reddened had reddened had reddened had reddened had reddened had reddened
Imperative redden Let′s redden redden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button