Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Affix

Cách chia động từ affix rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ affix ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AFFIX

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to affix affixing affixed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn affix affix affixes affix affix affix
Hiện tại tiếp diễn am affixing are affixing is affixing are affixing are affixing are affixing
Quá khứ đơn affixed affixed affixed affixed affixed affixed
Quá khứ tiếp diễn was affixing were affixing was affixing were affixing were affixing were affixing
Hiện tại hoàn thành have affixed have affixed has affixed have affixed have affixed have affixed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been affixing have been affixing has been affixing have been affixing have been affixing have been affixing
Quá khứ hoàn thành had affixed had affixed had affixed had affixed had affixed had affixed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been affixing had been affixing had been affixing had been affixing had been affixing had been affixing
Tương Lai will affix will affix will affix will affix will affix will affix
TL Tiếp Diễn will be affixing will be affixing will be affixing will be affixing will be affixing will be affixing
Tương Lai hoàn thành will have affixed will have affixed will have affixed will have affixed will have affixed will have affixed
TL HT Tiếp Diễn will have been affixing will have been affixing will have been affixing will have been affixing will have been affixing will have been affixing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would affix would affix would affix would affix would affix would affix
Conditional Perfect would have affixed would have affixed would have affixed would have affixed would have affixed would have affixed
Conditional Present Progressive would be affixing would be affixing would be affixing would be affixing would be affixing would be affixing
Conditional Perfect Progressive would have been affixing would have been affixing would have been affixing would have been affixing would have been affixing would have been affixing
Present Subjunctive affix affix affix affix affix affix
Past Subjunctive affixed affixed affixed affixed affixed affixed
Past Perfect Subjunctive had affixed had affixed had affixed had affixed had affixed had affixed
Imperative affix Let′s affix affix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button