Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Faint

Cách chia động từ faint rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ faint ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FAINT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to faint fainting fainted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn faint faint faints faint faint faint
Hiện tại tiếp diễn am fainting are fainting is fainting are fainting are fainting are fainting
Quá khứ đơn fainted fainted fainted fainted fainted fainted
Quá khứ tiếp diễn was fainting were fainting was fainting were fainting were fainting were fainting
Hiện tại hoàn thành have fainted have fainted has fainted have fainted have fainted have fainted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fainting have been fainting has been fainting have been fainting have been fainting have been fainting
Quá khứ hoàn thành had fainted had fainted had fainted had fainted had fainted had fainted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fainting had been fainting had been fainting had been fainting had been fainting had been fainting
Tương Lai will faint will faint will faint will faint will faint will faint
TL Tiếp Diễn will be fainting will be fainting will be fainting will be fainting will be fainting will be fainting
Tương Lai hoàn thành will have fainted will have fainted will have fainted will have fainted will have fainted will have fainted
TL HT Tiếp Diễn will have been fainting will have been fainting will have been fainting will have been fainting will have been fainting will have been fainting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would faint would faint would faint would faint would faint would faint
Conditional Perfect would have fainted would have fainted would have fainted would have fainted would have fainted would have fainted
Conditional Present Progressive would be fainting would be fainting would be fainting would be fainting would be fainting would be fainting
Conditional Perfect Progressive would have been fainting would have been fainting would have been fainting would have been fainting would have been fainting would have been fainting
Present Subjunctive faint faint faint faint faint faint
Past Subjunctive fainted fainted fainted fainted fainted fainted
Past Perfect Subjunctive had fainted had fainted had fainted had fainted had fainted had fainted
Imperative faint Let′s faint faint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button