Afflict

Cách chia động từ afflict rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ afflict ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AFFLICT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to afflict afflicting afflicted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn afflict afflict afflicts afflict afflict afflict
Hiện tại tiếp diễn am afflicting are afflicting is afflicting are afflicting are afflicting are afflicting
Quá khứ đơn afflicted afflicted afflicted afflicted afflicted afflicted
Quá khứ tiếp diễn was afflicting were afflicting was afflicting were afflicting were afflicting were afflicting
Hiện tại hoàn thành have afflicted have afflicted has afflicted have afflicted have afflicted have afflicted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been afflicting have been afflicting has been afflicting have been afflicting have been afflicting have been afflicting
Quá khứ hoàn thành had afflicted had afflicted had afflicted had afflicted had afflicted had afflicted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been afflicting had been afflicting had been afflicting had been afflicting had been afflicting had been afflicting
Tương Lai will afflict will afflict will afflict will afflict will afflict will afflict
TL Tiếp Diễn will be afflicting will be afflicting will be afflicting will be afflicting will be afflicting will be afflicting
Tương Lai hoàn thành will have afflicted will have afflicted will have afflicted will have afflicted will have afflicted will have afflicted
TL HT Tiếp Diễn will have been afflicting will have been afflicting will have been afflicting will have been afflicting will have been afflicting will have been afflicting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would afflict would afflict would afflict would afflict would afflict would afflict
Conditional Perfect would have afflicted would have afflicted would have afflicted would have afflicted would have afflicted would have afflicted
Conditional Present Progressive would be afflicting would be afflicting would be afflicting would be afflicting would be afflicting would be afflicting
Conditional Perfect Progressive would have been afflicting would have been afflicting would have been afflicting would have been afflicting would have been afflicting would have been afflicting
Present Subjunctive afflict afflict afflict afflict afflict afflict
Past Subjunctive afflicted afflicted afflicted afflicted afflicted afflicted
Past Perfect Subjunctive had afflicted had afflicted had afflicted had afflicted had afflicted had afflicted
Imperative afflict Let′s afflict afflict

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
meet lesbians
Back to top button