Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Save

Cách chia động từ save rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ save ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to save saving saved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn save save saves save save save
Hiện tại tiếp diễn am saving are saving is saving are saving are saving are saving
Quá khứ đơn saved saved saved saved saved saved
Quá khứ tiếp diễn was saving were saving was saving were saving were saving were saving
Hiện tại hoàn thành have saved have saved has saved have saved have saved have saved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been saving have been saving has been saving have been saving have been saving have been saving
Quá khứ hoàn thành had saved had saved had saved had saved had saved had saved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been saving had been saving had been saving had been saving had been saving had been saving
Tương Lai will save will save will save will save will save will save
TL Tiếp Diễn will be saving will be saving will be saving will be saving will be saving will be saving
Tương Lai hoàn thành will have saved will have saved will have saved will have saved will have saved will have saved
TL HT Tiếp Diễn will have been saving will have been saving will have been saving will have been saving will have been saving will have been saving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would save would save would save would save would save would save
Conditional Perfect would have saved would have saved would have saved would have saved would have saved would have saved
Conditional Present Progressive would be saving would be saving would be saving would be saving would be saving would be saving
Conditional Perfect Progressive would have been saving would have been saving would have been saving would have been saving would have been saving would have been saving
Present Subjunctive save save save save save save
Past Subjunctive saved saved saved saved saved saved
Past Perfect Subjunctive had saved had saved had saved had saved had saved had saved
Imperative save Let′s save save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. app meet random strangers.

Nên đọc
Close
Back to top button