Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Avoid

avoid

Cách chia động từ avoid rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ avoid ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AVOID

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to avoid avoiding avoided
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn avoid avoid avoids avoid avoid avoid
Hiện tại tiếp diễn am avoiding are avoiding is avoiding are avoiding are avoiding are avoiding
Quá khứ đơn avoided avoided avoided avoided avoided avoided
Quá khứ tiếp diễn was avoiding were avoiding was avoiding were avoiding were avoiding were avoiding
Hiện tại hoàn thành have avoided have avoided has avoided have avoided have avoided have avoided
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been avoiding have been avoiding has been avoiding have been avoiding have been avoiding have been avoiding
Quá khứ hoàn thành had avoided had avoided had avoided had avoided had avoided had avoided
QK hoàn thành Tiếp diễn had been avoiding had been avoiding had been avoiding had been avoiding had been avoiding had been avoiding
Tương Lai will avoid will avoid will avoid will avoid will avoid will avoid
TL Tiếp Diễn will be avoiding will be avoiding will be avoiding will be avoiding will be avoiding will be avoiding
Tương Lai hoàn thành will have avoided will have avoided will have avoided will have avoided will have avoided will have avoided
TL HT Tiếp Diễn will have been avoiding will have been avoiding will have been avoiding will have been avoiding will have been avoiding will have been avoiding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would avoid would avoid would avoid would avoid would avoid would avoid
Conditional Perfect would have avoided would have avoided would have avoided would have avoided would have avoided would have avoided
Conditional Present Progressive would be avoiding would be avoiding would be avoiding would be avoiding would be avoiding would be avoiding
Conditional Perfect Progressive would have been avoiding would have been avoiding would have been avoiding would have been avoiding would have been avoiding would have been avoiding
Present Subjunctive avoid avoid avoid avoid avoid avoid
Past Subjunctive avoided avoided avoided avoided avoided avoided
Past Perfect Subjunctive had avoided had avoided had avoided had avoided had avoided had avoided
Imperative avoid Let′s avoid avoid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button