Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Digest

Cách chia động từ digest rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ digest ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DIGEST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to digest digesting digested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn digest digest digests digest digest digest
Hiện tại tiếp diễn am digesting are digesting is digesting are digesting are digesting are digesting
Quá khứ đơn digested digested digested digested digested digested
Quá khứ tiếp diễn was digesting were digesting was digesting were digesting were digesting were digesting
Hiện tại hoàn thành have digested have digested has digested have digested have digested have digested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been digesting have been digesting has been digesting have been digesting have been digesting have been digesting
Quá khứ hoàn thành had digested had digested had digested had digested had digested had digested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been digesting had been digesting had been digesting had been digesting had been digesting had been digesting
Tương Lai will digest will digest will digest will digest will digest will digest
TL Tiếp Diễn will be digesting will be digesting will be digesting will be digesting will be digesting will be digesting
Tương Lai hoàn thành will have digested will have digested will have digested will have digested will have digested will have digested
TL HT Tiếp Diễn will have been digesting will have been digesting will have been digesting will have been digesting will have been digesting will have been digesting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would digest would digest would digest would digest would digest would digest
Conditional Perfect would have digested would have digested would have digested would have digested would have digested would have digested
Conditional Present Progressive would be digesting would be digesting would be digesting would be digesting would be digesting would be digesting
Conditional Perfect Progressive would have been digesting would have been digesting would have been digesting would have been digesting would have been digesting would have been digesting
Present Subjunctive digest digest digest digest digest digest
Past Subjunctive digested digested digested digested digested digested
Past Perfect Subjunctive had digested had digested had digested had digested had digested had digested
Imperative digest Let′s digest digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/womens-seeking-mens-near-me/.

Nên đọc
Close
Back to top button