Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Back

Cách chia động từ back rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ back ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BACK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to back backing backed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn back back backs back back back
Hiện tại tiếp diễn am backing are backing is backing are backing are backing are backing
Quá khứ đơn backed backed backed backed backed backed
Quá khứ tiếp diễn was backing were backing was backing were backing were backing were backing
Hiện tại hoàn thành have backed have backed has backed have backed have backed have backed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been backing have been backing has been backing have been backing have been backing have been backing
Quá khứ hoàn thành had backed had backed had backed had backed had backed had backed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been backing had been backing had been backing had been backing had been backing had been backing
Tương Lai will back will back will back will back will back will back
TL Tiếp Diễn will be backing will be backing will be backing will be backing will be backing will be backing
Tương Lai hoàn thành will have backed will have backed will have backed will have backed will have backed will have backed
TL HT Tiếp Diễn will have been backing will have been backing will have been backing will have been backing will have been backing will have been backing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would back would back would back would back would back would back
Conditional Perfect would have backed would have backed would have backed would have backed would have backed would have backed
Conditional Present Progressive would be backing would be backing would be backing would be backing would be backing would be backing
Conditional Perfect Progressive would have been backing would have been backing would have been backing would have been backing would have been backing would have been backing
Present Subjunctive back back back back back back
Past Subjunctive backed backed backed backed backed backed
Past Perfect Subjunctive had backed had backed had backed had backed had backed had backed
Imperative back Let′s back back

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button