Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Classify

Cách chia động từ classify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ classify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLASSIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to classify classifying classified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn classify classify classifies classify classify classify
Hiện tại tiếp diễn am classifying are classifying is classifying are classifying are classifying are classifying
Quá khứ đơn classified classified classified classified classified classified
Quá khứ tiếp diễn was classifying were classifying was classifying were classifying were classifying were classifying
Hiện tại hoàn thành have classified have classified has classified have classified have classified have classified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been classifying have been classifying has been classifying have been classifying have been classifying have been classifying
Quá khứ hoàn thành had classified had classified had classified had classified had classified had classified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been classifying had been classifying had been classifying had been classifying had been classifying had been classifying
Tương Lai will classify will classify will classify will classify will classify will classify
TL Tiếp Diễn will be classifying will be classifying will be classifying will be classifying will be classifying will be classifying
Tương Lai hoàn thành will have classified will have classified will have classified will have classified will have classified will have classified
TL HT Tiếp Diễn will have been classifying will have been classifying will have been classifying will have been classifying will have been classifying will have been classifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would classify would classify would classify would classify would classify would classify
Conditional Perfect would have classified would have classified would have classified would have classified would have classified would have classified
Conditional Present Progressive would be classifying would be classifying would be classifying would be classifying would be classifying would be classifying
Conditional Perfect Progressive would have been classifying would have been classifying would have been classifying would have been classifying would have been classifying would have been classifying
Present Subjunctive classify classify classify classify classify classify
Past Subjunctive classified classified classified classified classified classified
Past Perfect Subjunctive had classified had classified had classified had classified had classified had classified
Imperative classify Let′s classify classify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button